Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă româneşti a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiatate în străinătate de autorităţile locale.

  1. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naştere eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă: unul dintre părinţi are sau a avut ultimul domiciliu în judeţul Dâmbovița.
    În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii cetăteni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la data întoarcerii în ţară, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în ţară.

  Acte necesare:
    – cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
    – certificatul de naştere original supralegalizat sau, după caz, apostilat conform convenţiei de la Haga;
    – fotocopie (xerocopie) a acestuia;
    – traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
    – fotocopia (xerocopia) actului de identitate al părintelui care solicită transcrierea,
    – fotocopia (xerocopia) certificatelor de stare civilă (naştere şi căsătorie dacă este cazul);
    – declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă de părintele care solicită transcrierea din care să reiasă domiciliul minorului, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite.

Pentru a descărca formularul “model declaraţie privind domiciliul minorului”– descarcă formularul

  2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă: unul dintre soţi are sau a avut ultimul domiciliul în judeţul Dâmbovița.

    Acte necesare:
      -cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
      -certificatul de căsătorie original supralegalizat sau, după caz, apostilat conform convenţiei de la Haga
      -fotocopie (xerocopie) a acestuia;
      – traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;

 – fotocopie (xerocopie) a cărţii de identitate sau a buletinului, pentru cetăţenii români cu domiciliul în judeţul Dâmbovița;
      – declaraţii notariale din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
      – certificatele de naştere ale soţilor în fotocopii (xerocopii);
      – sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul):
           – dacă este din străinătate trebuie apostilată (dacă este cazul) + fotocopie (xerocopie) + traducerea în limba română legalizată de un notar public român sau apostilată în cazul legalizării de un notar public străin;
           – dacă este din România în original + fotocopie (xerocopie);
      – certificatul de deces al fostului soţ, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit (dacă este cazul);

Depunerea dosarului de transcriere se poate face personal de către unul dintre soţi sau de către o altă persoană împuternicită prin procură specială în acest sens.
Din procura specială trebuie să rezulte faptul că solicitantul este împuternicit de către unul din soţi, să-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria sau oficiul de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române şi ridicarea certificatului românesc.

Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:

    – Notar public din România;
    – Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află părinţii;
    – Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată sau, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;

3. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă: membrii familiei sau persoana îndreptăţită care solicită transcrierea actului de deces, care au sau au avut ultimul domiciliu (înainte de plecarea definitivă din ţară) în judeţul Dâmbovița.

    Acte necesare:
   – cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
    – certificatul sau extrasul de pe actul de deces emis de autorităţile din străinătate în original supralegalizat sau, după caz, apostilat conform convenţiei de la Haga;
    – o fotocopie (xerocopie) a certificatului sau extrasul de deces emis de autorităţile străine
    – traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
    – fotocopii (xerocopii) ale certificatului de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate;
    – fotocopie (xerocopie) a actului de identitate a persoanei decedate;
    – fotocopie (xerocopie) a actului de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces;

Pentru a descărca formularul “model cerere de transcriere” – descarcă formularul

Eliberarea certificatelor la cerere

În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de naştere se pot elibera la cerere. (vezi model cerere eliberare certificat)

Certificatul de naştere se eliberează:
    – titularului actului de naştere;
    – unuia din părinţi, când se cere certificatul unui minor cu vârsta până în 14 ani;
    – reprezentantului legal în lipsa părinţilor.

Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.

Certificatul de deces se eliberează:
    – soţului supravieţuitor;
    – moştenitorilor legali;
    – moştenitorilor testamentari;
    – altor persoane îndreptăţite.

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau biroul de stare civilă de la locul unde se află în păstrare actul sau locul de domiciliu al persoanei îndreptăţite.
Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:
     – Notar public din România;
    – Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află părinţii;
    – Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată sau, după caz, apostilată, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Notă: În toate cazurile de transcriere nu mai este necesară apostilarea sau supralegalizarea dacă România are încheiate tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare.

Pentru a descărca formularul “model cerere eliberare certificat” – descarcă formularul