Competenţă: persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă are sau a avut ultimul domiciliul pe raza judeţului Dâmbovița.
Acte necesare:
    – cererea de schimbare a numelui motivată (Pentru a descărca formularul “model cerere schimbare nume”– descarcă formularul);
    – copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
    – un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
    – consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie purtat în timpul căsătoriei;
    – copia de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, după caz;
    – cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
    – orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare.

  Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:
    – când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
    – când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
    – când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
    – când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi doreşte schimbarea acestuia;
    – când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
    – când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
    – când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
    – când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
    – când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
    – când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

 – când prenumele purtat este specific sexului opus;
    – când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecatorească ramasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
    – alte asemenea cazuri temeinic justificate;
    – când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
    – când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecatorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravietuiţor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
    – când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfacută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
    – când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreascâ a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
    – când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredintaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică;
    – când părinţii au divorţat, iar copiii încredintaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
    – când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
    – când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.