În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauza ori reprezentantul său legal trebuie să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

Documente necesare:
    – cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată atât de către minor, cât şi de părintele sau reprezentantul legal al acestuia;
    – certificat de naştere (original şi copie) – copil;
    – actul de identitate al părintelui, al tutorelui sau al reprezentantului legal al acestuia (original şi copie) şi certificatul de căsătorie;
    – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    – declaraţia de primire în spatiu în cazul în care părinţii nu sunt titularii dreptului de proprietate asupra locuinţei;
    – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – în cazul în care părinţii au domicilii diferite, aceştia vor da declaraţie cu privire la adresa unde minorul are domiciliul stabil;
    – în cazul în care părinţii sunt divortaţi, se prezintă şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă cui a fost încredinţat minorul;
    – în cazul încredinţării minorului unui reprezentant legal, acesta trebuie sa prezinte hotărârea de încredinţare tutelară (original şi copie) eliberată de autoritatea tutelară de la locul de domiciliu;
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu
imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
– fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Expirarea valabilităţii

Documente necesare:

    – cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    – act de identitate cu termen de valabilitate expirat:
        – buletin de identitate;
              sau
        – carte de identitate şi carte de alegător;
              sau
        – carte de identitate provizorie;
    – certificat de naştere (original şi copie );
    – certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve – original şi copie);
    – certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
    – hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
    – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    – în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Preschimbarea buletinului de identitate

Documente necesare:

     – cerere pentru eliberarea actului de identitate;
     – act de identitate deţinut:
        – buletin de identitate;
      – certificat de naştere (original şi copie );
      – certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve – original şi copie);
      – certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
      – hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
      – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
      – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;

 – în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” –descarcă formularul

Schimbare nume

Documente necesare:

    – cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    – act de identitate deţinut:
        – buletin de identitate;
            sau
        – carte de identitate provizorie;
            sau
        – carte de identitate şi cartea de alegător;
    – certificat de naştere (original şi copie );
    – certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve – original şi copie);
    – certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
    – hotărârea judecătorească definitivă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
    – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    – decizia de schimbare a numelui, prenumelui (după caz) (original şi copie);
    – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primăria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    – în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Deteriorare / pierdere / furt

Documente necesare:
    – cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    – certificat de naştere (original şi copie );
    – certificat de căsătorie (după caz) (original şi copie);
    – certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
    – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    – în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    – cartea de alegător, dacă este cazul şi nu a fost pierdută, furată sau deteriorată;
    – un document cu fotografie pentru atestarea identităţii permis de conducere, pasaport (original şi copie);
    – în cazul furtului, dovada obtinuţă de la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs furtul (original şi copie);
    – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Schimbare domiciliu

Documente necesare:

– cerere pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate deţinut anterior (în cazul cărţii de identitate se prezintă şi cartea de alegător);
– certificat de naştere al solicitantului (original şi copie);
– certificat de căsătorie al solicitantului (original şi copie);
– certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie);
– documentul cu care se face dovada stabilirii domiciliului (original şi copie – câte una pentru fiecare persoană cu act de identitate);
– pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
– în situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însotiţă de actul de proprietate al acestuia în vederea stabilirii domiciliului solicitantului. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
– fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video şi este inclusă în preţ.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Dobândirea cetăţeniei române

Documente necesare :

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au
împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original si copie (certificatele trebuie să
fie eliberate de autorităţile române);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original si copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie ;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Serviciul pentru imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în
străinătate.

Notă:
    – dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

Documente necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
– certificatul de nastere, original si copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original si copie;
– hotărârea de divorţ definitivă si irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile
străine, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România “ – descarcă formularul

Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Documente necesare :

– cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate si reşedinţa în România;
– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate,
original şi copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o
autoritate străină;
– certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul;
– hotărârea de divorţ definitivă si irevocabilă, după caz;
– dovada adresei de resedinţă din România;
– două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinatate şi reşedinţa în România” – descarcă formularul

Carte de identitate provizorie

Documente necesare:  

  – cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    – act de identitate:
        – buletin de identitate;
            sau
        – carte de identitate provizorie;
            sau
        – carte de identitate şi carte de alegător;
    – certificat de naştere (original şi copie);
    – certificat de căsătorie, după caz (original şi copie);
    – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – dacă există (original şi copie);
    – pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    – 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei). Aceste fotografii se realizează la atelierele foto;
    – contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;
    

Pentru a descărca formularul “cerere pentru eliberarea actului de identitate” – descarcă formularul

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Documente necesare:

– cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
– actul de identitate al solicitantului în original;
– documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

– actul de identitate al găzduitorului în original.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Pentru a descărca formularul “cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei” – descarcă formularul

Dovada adresei de domiciliu

Se poate face cu unul din următoarele documente :

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

Pentru a descărca formularul ” declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului” – descarcă formularul

Pentru a descărca formularul “declaraţie de luare în spaţiul locativ a proprietarului, prin mandatar”– descarcă formularul

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) si b).
Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţii sau de către reprezentanţii lor legali;

Pentru a descărca formularul “declaraţie solicitant “ – descarcă formularul

d) documentul eliberat de primării-adeverinţă de rol agricol, valabilă 30 de zile de la data eliberării-, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului
public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Pentru a descărca formularul “model adeverinta rol” – descarcă formularul

Cazuri speciale

În atenţia cetăţenilor care se adresează Serviciului Comunitar de Evidenţa Persoanelor:

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va
prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află
solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Pentru a descărca formularul “model de procură specială” – descarcă formularul